HU verze:

Feltételek és feltételek

Obchodní podmínky užívání aplikace TRANSLADO

Vytvořením účtu, ale i využíváním doplňku pro Shoptet nebo služeb vyjadřuje uživatel svůj souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami společnosti next CRE s.r.o., IČO 29396239, se sídlem Poštovní 244, 739 61 Třinec, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 38709 (dále jen „Poskytovatel“), týkajícími se používání aplikace TRANSLADO. Obchodní podmínky jsou pro uživatele i Poskytovatele závazné okamžikem vytvoření účtu v aplikaci TRANSLADO i započetím jakéhokoli využívání Aplikace TRANSLADO nebo dalších služeb Poskytovatele.

1. Popis softwarové služby TRANSLADO

1.1 TRANSLADO je webová služba nabízená prostřednictvím webové adresy app.transla.do, která uživatelům umožňuje nahrávat, spravovat a překládat texty k produktům e-shopu (dále jen „Aplikace“). Detailní popis služby je k dispozici na: https://cz.expan.do/preklady/translado

2. Vymezení základních pojmů

2.1. Smlouva o poskytnutí softwarové služby TRANSLADO (Aplikace) je uzavírána mezi Poskytovatelem a uživatelem. Smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí licence k užívání webové nebo mobilní verze Aplikace.

2.2. Uživatelem může být pouze podnikající fyzická či právnická osoba identifikována přihlašovacím emailem a heslem zadaným při registraci do Aplikace (viz čl. 2.5 níže), která služeb využívá v rámci své podnikatelské činnosti.

2.3. Služba není poskytována nepodnikajícím fyzickým osobám a učiní-li taková osoba registraci, poskytovatel prohlašuje, že takovou nabídku k uzavření Smlouvy (viz čl. 2.6. níže) s takovým uživatelem nepřijímá.

2.4. Poskytnutí licence je nevýhradní licencí, územně neomezenou, časově omezenou na dobu trvání Smlouvy k užívání Aplikace za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

2.5. Nabídkou k uzavření Smlouvy je registrace uživatele, která se realizuje založením účtu (vyplněním a odesláním registračního formuláře s odsouhlasením obchodních podmínek nebo přijetím pozvánky do jiného účtu).

2.6. Přijetím nabídky je zobrazení potvrzovací obrazovky po registraci nebo emailové potvrzení registrace Poskytovatelem. Okamžikem přijetí nabídky je uzavřena Smlouva, která se bude řídit těmito obchodními podmínkami. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

2.7. Účet je uživatelský účet uživatele v Aplikaci identifikovaný unikátním identifikátorem (názvem účtu/agendy). Účet představuje neveřejnou část Aplikace.

2.8. Změna tarifu uživatelem v rámci uživatelského účtu se považuje za návrh na změnu Smlouvy. Potvrzení změny tarifu Poskytovatelem je přijetím tohoto návrhu. Nepotvrdí-li uživatel e-mailovou adresu dle instrukcí obsažených v zaslaném e-mailu  (typicky kliknutím na potvrzující odkaz) do 14 dnů od registrace, Poskytovatel je oprávněn účet jednostranně zrušit.

2.9. Zrušení účtu je nenávratné smazání jednoho nebo všech účtů uživatele a všech dat spojených s rušeným účtem.

3. Práva a povinnosti uživatele

3.1. Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivě své kontaktní údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel souhlasí se zasíláním faktur na registrační e-mail a je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální. Změnu lze provést prostřednictvím uživatelského rozhraní platformy nebo písemně na e-mailovou adresu [email protected].

3.2. Uživatel registrací do Aplikace souhlasí, aby mu byla ze strany Poskytovatele zasílána obchodní sdělení. Tento souhlas je kdykoli odvolatelný, ať pro jednotlivý druh sdělení či všechna obchodní sdělení.